ZamTalk Services

قیمت سرویس ها به تومان

کاربران گرامی برای اطلاع از به روز بودن قیمت ها قبل از خرید به Persian Help Lobby مراجعه نمایید

توجه: بر روی کلیه سرویس ها برای کاربران ایران بین 6 تا 17 درصد تخفیف اعمال شده است

Active Service Nickname - 1 Month - 19,000 تومان

Active Service Nickname - 3 Months - 41,800 تومان

Active Service Nickname - 6 Months - 68,400 تومان

Active Service Nickname - 1 Year - 102,600 تومان

Extra Service Nickname - 1 Month - 34,200 تومان

Extra Service Nickname - 3 Months - 68,400 تومان

Extra Service Nickname - 6 Months - 102,600 تومان

Extra Service Nickname - 1 Year - 129,600 تومان

Royal Service Nickname - 2 Weeks - 53,200 تومان

Royal Service Nickname - 1 Month - 102,600 تومان

Royal Service Nickname - 3 Months - 259,200 تومان

Royal Service Nickname - 6 Months - 417,600 تومان

Royal Service Nickname - 1 Year - 508,800 تومان

Extreme Service Nickname - 2 Weeks - 72,200 تومان

Extreme Service Nickname - 1 Month - 144,400 تومان

Extreme Service Nickname - 3 Months - 334,800 تومان

Extreme Service Nickname - 6 Months - 486,400 تومان

Extreme Service Nickname - 1 Year - 662,400 تومان

VIP Service Nickname - 1 Month - 563,200 تومان

VIP Service Nickname - 3 Months - 1,036,800 تومان

VIP Service Nickname - 6 Months - 1,980,800 تومان

VIP Service Nickname - 1 Year - 2,924,800 تومان

Special VIP Service Nickname - 1 Month - 828,800 تومان

Special VIP Service Nickname - 3 Months - 1,548,800 تومان

Special VIP Service Nickname - 6 Months - 2,748,800 تومان

Special VIP Service Nickname - 1 Year - 3,900,800 تومان

4 Character Nickname Service - Lifetime + 1 Month Free VIP Service Nickname - 1,916,800 تومان

3 Character Nickname Service - Lifetime + 1 Month Free Special VIP Service Nickname - 3,036,800 تومان

2 Character Nickname Service - Lifetime + 3 Months Free Special VIP Service Nickname - 4,156,800 تومان

5 Letters or More than 5 Letters Nickname in Space - Lifetime + 1 Month Free Royal Service Nickname 316,800 تومان

4 Letters Nickname in Space - Lifetime + 1 Month Free Extreme Service Nickname 476,800 تومان

3 Letters Nickname in Space - Lifetime + 3 Months Free Extreme Service Nickname 796,800 تومان

2 Letters Nickname in Space - Lifetime + 6 Months Free Extreme Service Nickname - 1,596,800 تومان

Blue room with 220 Users - 1 Month - 76,000 تومان

Blue room with 220 Users - 6 Months - 209,000 تومان

Blue room with 220 Users - 1 Year - 361,000 تومان

Green room with 350 Users - 1 Month - 95,000 تومان

Green room with 350 Users - 6 Months - 270,000 تومان

Green room with 350 Users - 1 Year - 432,000 تومان

Purple room with 500 Users - 1 Month - 190,000 تومان

Purple room with 500 Users - 6 Months - 464,000 تومان

Purple room with 500 Users - 1 Year - 880,000 تومان

Gold room with 800 Users - 1 Month - 480,000 تومان

Gold room with 800 Users - 6 Months - 928,000 تومان

Gold room with 800 Users - 1 Year - 1,760,000 تومان

Basic Crown Service - 1 Month - 19,000 تومان

Basic Crown Service - 3 Months - 41,800 تومان

Basic Crown Service - 6 Months - 60,800 تومان

Basic Crown Service - 1 Year - 83,600 تومان

Active Crown Service - 1 Month - 26,600 تومان

Active Crown Service - 3 Months - 57,000 تومان

Active Crown Service - 6 Months - 91,200 تومان

Active Crown Service - 1 Year - 126,000 تومان

Extra Crown Service - 1 Month - 38,000 تومان

Extra Crown Service - 3 Months - 79,800 تومان

Extra Crown Service - 6 Months - 118,800 تومان

Extra Crown Service - 1 Year - 162,000 تومان

Royal Crown Service - 1 Month - 57,000 تومان

Royal Crown Service - 3 Months - 115,200 تومان

Royal Crown Service - 6 Months - 190,800 تومان

Royal Crown Service - 1 Year - 270,000 تومان

VIP Crown Service - 1 Month - 91,200 تومان

VIP Crown Service - 3 Months - 180,000 تومان

VIP Crown Service - 6 Months - 277,200 تومان

VIP Crown Service - 1 Year - 336,000 تومان

Emperor Crown Service - 1 Month - 126,000 تومان

Emperor Crown Service - 3 Months - 259,200 تومان

Emperor Crown Service - 6 Months - 345,600 تومان

Emperor Crown Service - 1 Year - 464,000 تومان

Basic Crown Room Service - 1 Month - 38,000 تومان

Basic Crown Room Service - 6 Months - 126,000 تومان

Basic Crown Room Service - 1 Year - 288,000 تومان

Active Crown Room Service - 1 Month - 57,000 تومان

Active Crown Room Service - 6 Months - 180,000 تومان

Active Crown Room Service - 1 Year - 304,000 تومان

Extra Crown Room Service - 1 Month - 95,000 تومان

Extra Crown Room Service - 6 Months - 234,000 تومان

Extra Crown Room Service - 1 Year - 352,000 تومان

Royal Crown Room Service - 1 Month - 126,000 تومان

Royal Crown Room Service - 6 Months - 304,000 تومان

Royal Crown Room Service - 1 Year - 496,000 تومان

VIP Crown Room Service - 1 Month - 180,000 تومان

VIP Crown Room Service - 6 Months - 416,000 تومان

VIP Crown Room Service - 1 Year - 704,000 تومان

Emperor Crown Room Service - 1 Month - 270,000 تومان

Emperor Crown Room Service - 6 Months - 544,000 تومان

Emperor Crown Room Service - 1 Year - 896,000 تومان