برای خرید سروریس به لینک http://www.zamtalk.com/services.php رفته و از گزینه پرداخت Persian Gateway Payment(Online) را استفاده نمایید.