ZamTalk Services

قیمت سرویس ها به تومان

کاربران گرامی برای اطلاع از به روز بودن قیمت ها قبل از خرید به Persian Help Lobby مراجعه نمایید

توجه: بر روی کلیه سرویس ها برای کاربران ایران بین 6 تا 17 درصد تخفیف اعمال شده است

Active Service Nickname - 1 Month - 18,500 تومان

Active Service Nickname - 3 Months - 44,400 تومان

Active Service Nickname - 6 Months - 70,300 تومان

Active Service Nickname - 1 Year - 103,600 تومان

Extra Service Nickname - 1 Month - 33,300 تومان

Extra Service Nickname - 3 Months - 70,300 تومان

Extra Service Nickname - 6 Months - 103,600 تومان

Extra Service Nickname - 1 Year - 133,200 تومان

Royal Service Nickname - 2 Weeks - 51,800 تومان

Royal Service Nickname - 1 Month - 103,600 تومان

Royal Service Nickname - 3 Months - 266,400 تومان

Royal Service Nickname - 6 Months - 428,400 تومان

Royal Service Nickname - 1 Year - 515,200 تومان

Extreme Service Nickname - 2 Weeks - 70,300 تومان

Extreme Service Nickname - 1 Month - 144,300 تومان

Extreme Service Nickname - 3 Months - 342,000 تومان

Extreme Service Nickname - 6 Months - 492,800 تومان

Extreme Service Nickname - 1 Year - 668,800 تومان

VIP Service Nickname - 1 Month - 380,800 تومان

VIP Service Nickname - 3 Months - 860,800 تومان

VIP Service Nickname - 6 Months - 1,804,800 تومان

VIP Service Nickname - 1 Year - 2,748,800 تومان

Special VIP Service Nickname - 1 Month - 636,800 تومان

Special VIP Service Nickname - 3 Months - 1,356,800 تومان

Special VIP Service Nickname - 6 Months - 2,560,000 تومان

Special VIP Service Nickname - 1 Year - 3,718,400 تومان

4 Character Nickname Service - Lifetime + 1 Month Free VIP Service Nickname - 1,916,800 تومان

3 Character Nickname Service - Lifetime + 1 Month Free Special VIP Service Nickname - 3,036,800 تومان

2 Character Nickname Service - Lifetime + 3 Months Free Special VIP Service Nickname - 4,156,800 تومان

5 Letters or More than 5 Letters Nickname in Space - Lifetime + 1 Month Free Royal Service Nickname 316,800 تومان

4 Letters Nickname in Space - Lifetime + 1 Month Free Extreme Service Nickname 476,800 تومان

3 Letters Nickname in Space - Lifetime + 3 Months Free Extreme Service Nickname 796,800 تومان

2 Letters Nickname in Space - Lifetime + 6 Months Free Extreme Service Nickname - 1,596,800 تومان

Blue room with 250 Users - 1 Month - 55,500 تومان

Blue room with 250 Users - 6 Months - 185,000 تومان

Blue room with 250 Users - 1 Year - 333,000 تومان

Green room with 400 Users - 1 Month - 92,500 تومان

Green room with 400 Users - 6 Months - 252,000 تومان

Green room with 400 Users - 1 Year - 400,000 تومان

Purple room with 600 Users - 1 Month - 166,500 تومان

Purple room with 600 Users - 6 Months - 432,000 تومان

Purple room with 600 Users - 1 Year - 848,000 تومان

Extreme room with 800 Users - 1 Month - 222,000 تومان

Extreme room with 800 Users - 6 Months - 544,000 تومان

Extreme room with 800 Users - 1 Year - 1,024,000 تومان

Gold room with 1000 Users - 1 Month - 400,000 تومان

Gold room with 1000 Users - 6 Months - 864,000 تومان

Gold room with 1000 Users - 1 Year - 1,648,000 تومان

Basic Crown Service - 1 Month - 29,600 تومان

Basic Crown Service - 3 Months - 62,900 تومان

Basic Crown Service - 6 Months - 92,500 تومان

Basic Crown Service - 1 Year - 133,200 تومان

Active Crown Service - 1 Month - 37,000 تومان

Active Crown Service - 3 Months - 77,700 تومان

Active Crown Service - 6 Months - 114,700 تومان

Active Crown Service - 1 Year - 151,200 تومان

Extra Crown Service - 1 Month - 48,100 تومان

Extra Crown Service - 3 Months - 92,500 تومان

Extra Crown Service - 6 Months - 136,800 تومان

Extra Crown Service - 1 Year - 187,200 تومان

Royal Crown Service - 1 Month - 70,300 تومان

Royal Crown Service - 3 Months - 136,800 تومان

Royal Crown Service - 6 Months - 216,000 تومان

Royal Crown Service - 1 Year - 302,400 تومان

VIP Crown Service - 1 Month - 103,600 تومان

VIP Crown Service - 3 Months - 205,200 تومان

VIP Crown Service - 6 Months - 306,000 تومان

VIP Crown Service - 1 Year - 368,000 تومان

Emperor Crown Service - 1 Month - 144,000 تومان

Emperor Crown Service - 3 Months - 284,400 تومان

Emperor Crown Service - 6 Months - 380,800 تومان

Emperor Crown Service - 1 Year - 505,600 تومان

Basic Crown Room Service - 1 Month - 40,700 تومان

Basic Crown Room Service - 6 Months - 133,200 تومان

Basic Crown Room Service - 1 Year - 295,200 تومان

Active Crown Room Service - 1 Month - 62,900 تومان

Active Crown Room Service - 6 Months - 187,200 تومان

Active Crown Room Service - 1 Year - 313,600 تومان

Extra Crown Room Service - 1 Month - 99,900 تومان

Extra Crown Room Service - 6 Months - 244,800 تومان

Extra Crown Room Service - 1 Year - 361,600 تومان

Royal Crown Room Service - 1 Month - 133,200 تومان

Royal Crown Room Service - 6 Months - 313,600 تومان

Royal Crown Room Service - 1 Year - 505,600 تومان

VIP Crown Room Service - 1 Month - 187,200 تومان

VIP Crown Room Service - 6 Months - 425,600 تومان

VIP Crown Room Service - 1 Year - 716,800 تومان

Emperor Crown Room Service - 1 Month - 277,200 تومان

Emperor Crown Room Service - 6 Months - 553,600 تومان

Emperor Crown Room Service - 1 Year - 908,800 تومان